Lejebetingelser

  1. Almindelige betingelser

1.a: Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående betingelser og de aftalte priser anvendelse for ethvert lejemål.

1.b: Transportudgifter betales af lejeren.

1.c: Brændstof faktureres til gældende dagspriser.

1.d: Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

  1. Lejeperiode

2.a: Lejemålet regnes fra og med den dag materiellet forlader afhentnings- og afleveringsstedet til og med det tidspunkt materiellet tilbageleveres på Jespervej 307, 3480 Fredensborg, medmindre andet er aftalt.

2.b: den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Der regnes normalt med en arbejdsdag á 8 timer, gældende både for hverdage og weekender.

  1. Legitimation.

3.a: lejer skal på opfordring kunne fremvise gyldig billedlegitimation.

  1. Misligholdelsesbeføjelser.

4.a: Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand.

4.b: I tilfælde af mangler, som ikke skyldes lejers forhold eller brug, er lejer berettiget til at kræve disse afhjulpet af ToRoSi Udlejning.

Afhjælpningen skal så vidt det er muligt for ToRoSi ske inden for rimelig tid. Udover afhjælpning er lejer ikke berettiget til at gøre misligholdeslsesbeføjelser gældende, herunder krav om ophævelses, erstatning og/eller omlevering. I tilfælde af mangler, som skyldes lejers forhold eller brug af det lejede, er lejer forpligtiget til straks at kontakte ToRoSi med henblik på udbedring og afregning, herunder for den forlængelse af lejeperioden, som udbedringen måtte medføre, og må ikke i øvrigt i nogen tilfælde uden forudgående skriftligt samtykke fra ToRoSi lade det lejede materiel reparere.

  1. Ansvarsfraskrivelse

5.a: Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder for skader på lejers og/eller trediemands person, ting eller materiel, herunder, men ikke begrænset til skader opstået som følge af forkerte vægtsangivelser, urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.5b: Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende.

  1. Brug af det lejede

6.a: Der gives udelukkende mundtlig vejledning i brugen af det lejede. Lejer bærer risikoen og ansvaret for skade, som måtte følge af ukurant eller ukyndig brug af det lejede.

6.b: Alt materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget på Jespervej 307, 3480 Fredensborg, finder eftersyn sted. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt nødvendig rengøring og sandblæsning betales af lejeren.

6.c: Lejer er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af det lejede.

6.d: Lejer er forpligtet til at sikre, at materiel, hvortil der kræves førercertifikat, kun anvendes af personer med gyldigt certifikat. Det lejede må kun betjenes af personer, der besidder de fornødne kundskaber dertil.

6.e: Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af det lejede materiel, herunder, men ikke begrænset til, at sikre fornøden smøring, renholdelse samt opladning af batterier, mv.

  1. Misligholdelse

7.a: I tilfælde af væsentlig misligholdelse af nærværende aftale er ToRoSi berettiget til at hæve aftalen.

7.b: Tilbagetransport af materiellet sker i tilfælde af ophævelse for lejers regning og risiko.

  1. Driftsudgifter

8.a: Lejer afholder alle udgifter til materiellets drift i lejeperioden.

  1. Lejers ansvar for det lejede materiel

9.a: Det lejede skal under hele lejeperioden være behørigt forsikret af lejeren.9.b: Lejer bærer enhver risiko og ansvar for skade forvoldt på det lejede i lejeperioden.9.c: Enhver beskadigelse, som ikke fuldt ud dækkes af forsikringen betales/erstattes af lejeren.9.d: Alle skader der opstår i lejeperioden skal uden ophold anmeldes til ToRoSi.

BLIV RINGET OP

Udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.